Handelsbetingelser

betingelser

Selskabsoplysninger

IT Stack ApS
Østerbro 20 1. th
5000 Odense C
Telefon: 78 70 31 43
Email: mail@itstack.dk
Selskabets CVR-nr.: 39898985

Generelt

Nedenstående generelle vilkår og betingelser anvendes, og gælder ved levering af vores produkter og ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. IT Stack ApS forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelser uden varsel.
Tilbud fra IT Stack ApS udarbejdes specifikt for den enkelte kunde, og gør sig kun gældende i 14 dage, såfremt andet ikke er angivet i tilbuddet. En aftale gør sig først gældende, når IT Stack ApS har modtaget en skriftlig accept fra kunden. De tilbudte priser gælder kun under forudsætning af at kunden ikke ændrer opgaven undervejs. I tilfælde af ændringer fra kunden, vil dette blive faktureret særskilt i henhold til aftale mellem parterne. 

Betingelserne udgør sammen med tilbud, databehandleraftale, ordrebekræftelse og andre skriftlige aftaler afgivet af IT Stack, det samlede aftalegrundlag om IT Stacks salg og levering af serviceydelser og produkter til Kunden.

Ydelser

IT Stacks ydelse består i levering af udvikling / optimering af Kundens website og/eller materiale til online markedsføring samt præsentation af materialet på udvalgte markedsføringskanaler.
Ydelsen leveres i henhold til beskrivelsen i fremsendte tilbud. Ydelsen leveres i tæt samarbejde med Kunden, således at alle dele af Ydelsen godkendes af Kunden forud for eksponering til offentligheden.

Kundens medvirken

Kunden er forpligtet til aktivt at medvirke til IT Stacks opfyldelse af aftalen, herunder udstede eventuelle nødvendige fuldmagter, stille oplysninger til rådighed, og give IT Stack adgang til Kundens markedsføringskanaler, således at IT Stack uden ulempe har mulighed for at levere sine ydelser.

Betaling og fakturering

Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms.

Udgifter til køb af softwarelicenser eller andet som er nødvendigt i direkte forbindelse
med udførelse af serviceydelsen, refunderes af kunden til kostpris plus et
håndteringstillæg på 10%, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Betalingsfrist er 8 dage netto.

Såfremt Kunden undlader at betale fakturaen rettidigt, har IT Stack ret til at stoppe arbejdet, indtil betaling er modtaget, og uden varsel at
fratage Kunden brugsretten til det leverede produkt.

Ved for sen betaling pålægges i øvrigt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

Efter 12 måneder kan IT Stack årligt hæve enhedsprisen svarende til stigningen i det danske forbrugerprisindeks, dog
mindst med 3 %. Ved beregningen af
forbrugerprisindekset tages udgangspunkt i det indeks, der er gældende på ikrafttrædelsesdatoen.

Betaling ved Web- og designudvikling

Ved indgået aftale under kr. 20.000 faktureres hele beløbet ved levering af opgaven. Ved indgået aftale over DKK 20.000 faktureres kunden i 3 rater.

  • Rate 1: Ved opstart faktureres kunden 50% af det samlede beløb.
  • Rate 2: Senest 6 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 40% af det samlede beløb. Dette sker ved udført milepæl (endelig korrektur).
  • Rate 3: Ved den endelige levering, senest 10 uger efter påbegyndelsen af opgaven, faktureres kunden for 10% af det samlede beløb.


Ved indgået aftale over kr. 250.000 faktureres raterne således:

  • Rate 1: Ved opstart faktureres kunden 25% af det samlede beløb.
  • Rate 2: Senest 12 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 50% af det samlede beløb. Dette sker ved udført milepæl (endelig korrektur).
  • Rate 3: Ved den endelige levering, senest 24 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 25% af det samlede beløb. Fakturering sker 30 dage efter levering.

Andre betalingsforhold kan dog gøre sig gældende, hvis andet er aftalt mellem kunde og IT Stack ApS.

Betaling ved online marketing-produkter og -abonnementer

Online marketing-produkter og -abonnementer faktureres forud samme dag aftalen indgås mellem kunde og IT Stack ApS. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt, alt efter produkttype og aftale.

Betaling ved online marketing-produkter og -abonnementer

Den løste opgave eller det færdige materiale leveres inden for den aftalte deadline.
Ved eventuelle forsinkelser er kunden ikke berettiget til erstatning, da forsinkelser betragtes som rimelige eller kan skyldes forhold, som ligger uden for IT Stack ApS’s indflydelse, herunder force majeure-forhold.

Klager

Hvis Kunden er utilfreds med en oversættelse, skal kunden senest 7 dage fra modtagelsen af oversættelsen sende IT Stack en skriftlig klage, som indeholder en udførlig begrundelse for utilfredsheden. Har kunden ikke fremsendt en klage til IT Stack indenfor den afgivne frist, så anses oversættelsen for godkendt af kunden. IT Stack er ikke forpligtet til at behandle en klage, der fremsendes efter fristens udløb. Hvis IT Stack anser en klage for at være velbegrundet, vil IT Stack i videst muligt omfang imødekomme klagen og ændre oversættelsen. Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for sin betalingsforpligtelse.

Betingelser ved hostingsydelser

Det er kundens ansvar at sikre, at alt indhold og materiale, der benyttes på kundens hjemmeside. Dette betyder at kunden sørger for at hjemmesiden lever op til dansk og international lovgivning, ikke krænker ophavsrettigheder eller indeholder noget af krænkende karakter.
Data overdraget til IT Stack ApS i forbindelse med hosting (og udarbejdelse af hjemmesider) er på ingen måde forsikrede, medmindre dette tilkøbes. Uden dette tilkøb er IT Stack ApS ikke erstatningspligtig i tilfælde af tab eller beskadigelse.
IT Stack ApS kan desuden ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Dette gør sig også gældende for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hostingydelser.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at ændre priser og betingelser med 14 dages varsel. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, er kunden berettiget til at træde ud af aftalen med øjeblikkelig virkning.

Betaling ved hosting

Abonnementsaftaler vedrørende hosting faktureres forud månedlig eller helårligt.
I tilfælde af udeblivende betaling eller betaling efter forfald vil kunden blive tillagt et rykkergebyr samt eventuelle inkassoomkostninger. Renterne er på 0,70%, samt rykkergebyret pr. gang ligger på kr. 100. Der udstedes op til tre rykkere inklusiv rykkergebyr.
IT Stack ApS forbeholder sig samtidigt retten til at suspendere eventuelle ydelser, i fald betalingen ikke falder rettidigt.
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet aftales med IT Stack ApS.
Betaling for ekstra arbejde kan pålægges kunden. Dette kan være følge af manglende beskrivelser fra kunden, eller misinformationer videregivet, der medfører et øget timeforbrug, end dét, der er aftalt imellem kunden og IT Stack ApS.
Ved køb af serviceydelser hos IT Stack ApS, er der ingen fortrydelsesret, da ydelsen ikke kan returneres. Vi henviser til Forbrugeraftalelovens §20, stk. 3 (2).

Betingelser ved domænenavn

Det er kundens ansvar at sikre, at bestilling af domænenavn sker uden tastefejl eller slåfejl. Dette betyder at kunden sørger for at gennemlæse domænenavnet inden bestillingen foretages. I tilfælde af tastefejl eller slåfejl ved bestilling vil ordren stadigvæk gennemføres hos DK-hostmaster, og kan dermed ikke fortrydes.

Betingelser ved abonnementsydelser

Et abonnement er bindende fra den datoen, som er udspecificeret i den indgåede aftale, eller i fakturaen. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel forud for skæringsdatoen for aftalen, der allerede er defineret i det oprindelige aftalegrundlag. Kunden kan til hver en tid opsige abonnementsaftalen indgået med IT Stack ApS, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb. IT Stack ApS forbeholder sig retten til at annullere en aftale til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, og dermed lukke for en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger beviser for at kunden har forbrudt sig mod aftalen. I sådan et tilfælde skal kunden fortsat betale for hele bindingsperioden. Abonnementsaftalen kan ikke overdrages eller sælges til tredjepart af kunden uden skriftlig accept fra IT Stack ApS.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

IT Stack ApS forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde og dermed fratræde en opgave med øjeblikkelig virkning, i fald kunden ikke overholder aftaler, deadlines, møder, materialelevering og manglende tilbagemelding.

Ansvar

Kunden har op til 48 timer til at undersøge IT Stack ApS’s leverede arbejde, og herefter klage i tilfælde af mangler, med mindre andet er aftalt. Disse 48 timer gælder ikke weekender. Kunden skal præcisere manglen og dens tilstedeværelse overfor IT Stack ApS, og eventuelt komme med forslag til løsning.
I tilfælde af at kunden selv gør skade på eller laver fejl i produktet efter afsluttet arbejde, hæfter IT Stack ApS ikke for dette.
Ved mangler har kunden kun ret til prisnedslag, såfremt IT Stack ApS ikke er i stand til at udbedre disse mangler inden for 14 dage. Dette beløb kan dog ikke overstige det oprindelige fakturerede beløb.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at anvende elementer udarbejdet af tredjepart, herunder brug af stockbilleder.
IT Stack ApS frasiger sig al ansvar for helt eller delvist tab af den udførte arbejde efter opgavens afslutning. Dette gør sig også gældende ved servernedbrud og -fejl, hackerangreb, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder, der ligger udenfor IT Stack ApS’s kontrol. Det er dog muligt for kunden selv at undgå dette ved at opbevare backup af egen hjemmeside, maildata, og lignende, samt sørge for en generel forsikring af produktet imod skade og undergang. Det er dog muligt at tilkøbe en dataforsikring hos IT Stack ApS.

I tilfælde af fejl ved overflytning af hjemmeside eller mails er IT Stack ApS ikke ansvarlig for data tab. Det er kundens ansvar at tage backups inden IT Stack går i gang med overflytningen af dataen. Det er dog IT Stacks ansvar at informere kunden om tidspunktet for flytningen af dataen.
I tilfælde af at kunden ønsker at tilgå webhotel (FTP-oplysninger) eller udlevere dette til tredjepart, hvorefter der ændres på filer, hæfter IT Stack ApS ikke for fejl, mangler, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i denne forbindelse.
IT Stack ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for benyttelsen af det udviklede materiale eller sammenhængen materialet benyttes i.
IT Stack ApS kan desuden ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne til det benyttede materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale eller fotografier til udarbejdelse af hjemmesider eller andet udviklingsarbejde. Det fulde ansvar pålægges kunden.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder

IT Stack er berettiget til at anvende eventuelle varemærker og øvrige immaterielle rettigheder, som Kunden er i besiddelse af, i forbindelse med levering af Ydelsen. Aftalen giver ikke IT Stack øvrige rettigheder eller interesser i de immaterielle rettigheder, der tilhører Kunden. Såfremt IT Stack anvender materiale udleveret af Kunden, er IT Stack ikke ansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemands immaterielle rettigheder, der måtte være forbundet til sådant materiale, da ansvaret herfor påhviler Kunden.

Ejendomsretten til alt materiale omfattet af Ydelsen eller dele heraf, der udarbejdes, tilhører IT Stack, indtil Kunden har betalt det fulde beløb for Ydelsen. Dette gælder selvom Kunden måtte have modtaget fysiske eller digitale udgaver heraf.

Når Kunden har betalt det fulde beløb for Ydelsen, får Kunden overdraget alle immaterielle rettigheder til materiale omfattet af Ydelsen, herunder tekstmateriale, fotografier og grafik. Kunden har således ret til blandet andet at bruge, ændre, videreudvikle, overdrage og markedsføre materialet og ethvert af dets elementer på såvel internettet som andre medier.

IT Stack har ret til at genbruge kode og materiale lavet i forbindelse med Ydelsen internt eller til andre projekter.

Kunden kan til enhver tid få udleveret data, kode og materiale som kunden har rettigheder
til og som IT Stack ligger inde med, ved skriftlig henvendelse. Der kan gå op til 30 dage før udlevering, da data, kode og materiale skal overdrages på fornuftig og forsvarlig vis. IT Stack er ikke forpligtet til at beholde data, kode og materiale efter
endelig leverance.

Fortrolighed

IT Stack skal behandle alle oplysninger, der modtages fra Kunden, som fortrolige oplysninger.

IT Stack skal tage skridt til at sikre Kundens oplysninger på samme måde som IT Stack sikrer sine egne fortrolige oplysninger.

IT Stack skal sikre, at IT Stacks ansatte er bekendt med pligten til at holde Kundens oplysninger fortrolige.

Oplysninger som er tilgængelige for offentligheden anses ikke for fortrolige oplysnin- ger.

Kunden skal holde oplysninger om IT Stacks honorar fortroligt.

Kildemateriale

Kunden er berettiget til at benytte og videreudvikle materiale selv eller via tredjepart, såfremt kunden har betalt for materialet, medmindre andet er skriftligt aftalt. IT Stack ApS udleverer alene grafiske filer, såsom Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign mod kompensation angivet af IT Stack ApS.
Ønsker kunden dokumentation- eller undervisningsmateriale, som ikke allerede eksisterer, kan dette produceres til timepris á kr. 800.

Konsulentarbejde

Konsulentarbejde hos IT Stack ApS er tilpasset den enkelte kunde og den dertilhørende opgave. IT Stack ApS’s rådgivning må ikke videregives eller anvendes til andre formål uden skriftligt samtykke.

Support

Support foregår via e-mail og besvares så vidt muligt inden for 24 timer udenfor
ferieperioder. Med mindre andet er aftalt, vil Kunden blive faktureret efter aftalt
timepris á kr. 800.

Tvistløsning

I tilfælde af uenigheder i forbindelse med IT Stack ApS’s udførte arbejde, skal dette forsøges løst i mellem IT Stack ApS og Kunden. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed, skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med byretten i Odense som værneting