Handelsbetingelser

Law is order, and good law is good order

Opdateret 01 / 07 – 2019

Selskabsoplysninger

IT Stack ApS
Albanigade 23A
5000 Odense C
Telefon: 78 70 31 43
Email: mail@itstack.dk
Selskabets CVR-nr.: 39898985

Generelt
Nedenstående generelle vilkår og betingelser anvendes, og gælder ved levering af vores produkter og ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. IT Stack ApS forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelser uden varsel.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at anvende al udarbejdet materiale i forbindelse med markedsføringsmateriale, hjemmeside og ved forespørgsler.
Tilbud fra IT Stack ApS udarbejdes specifikt for den enkelte kunde, og gør sig kun gældende i det antal dage, der er angivet på tilbuddet. En aftale gør sig først gældende, når IT Stack ApS har modtaget en skriftlig accept fra kunden. De tilbudte priser gælder kun under forudsætning af at kunden ikke ændrer opgaven undervejs. I tilfælde af ændringer fra kunden, vil dette blive faktureret særskilt i henhold til aftale mellem parterne.

Betaling og fakturering
Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms.

Betaling ved Web- og designudvikling
Ved indgået aftale under kr. 20.000 faktureres hele beløbet ved levering af opgaven. Ved indgået aftale over DKK 20.000 faktureres kunden i 3 rater.

  • Rate 1: Ved opstart faktureres kunden 50% af det samlede beløb.
  • Rate 2: Senest 6 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 40% af det samlede beløb. Dette sker ved udført milepæl (endelig korrektur).
  • Rate 3: Ved den endelige levering, senest 10 uger efter påbegyndelsen af opgaven, faktureres kunden for 10% af det samlede beløb.

Ved indgået aftale over kr. 250.000 faktureres raterne således:

  • Rate 1: Ved opstart faktureres kunden 25% af det samlede beløb.
  • Rate 2: Senest 12 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 50% af det samlede beløb. Dette sker ved udført milepæl (endelig korrektur).
  • Rate 3: Ved den endelige levering, senest 24 uger efter påbegyndelse af opgaven, faktureres kunden for 25% af det samlede beløb. Fakturering sker 30 dage efter levering.

Andre betalingsforhold kan dog gøre sig gældende, hvis andet er aftalt mellem kunde og IT Stack ApS.

Betaling ved online marketing-produkter og -abonnementer
Online marketing-produkter og -abonnementer faktureres forud samme dag aftalen indgås mellem kunde og IT Stack ApS. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt, alt efter produkttype og aftale.

Levering og forsinkelse
Den løste opgave eller det færdige materiale leveres inden for den aftalte deadline.
Ved eventuelle forsinkelser er kunden ikke berettiget til erstatning, da forsinkelser betragtes som rimelige eller kan skyldes forhold, som ligger uden for IT Stack ApS’s indflydelse, herunder force majeure-forhold.

Klager

Hvis Kunden er utilfreds med en oversættelse, skal kunden senest 7 dage fra modtagelsen af oversættelsen sende IT Stack en skriftlig klage, som indeholder en udførlig begrundelse for utilfredsheden. Har kunden ikke fremsendt en klage til IT Stack indenfor den afgivne frist, så anses oversættelsen for godkendt af kunden. IT Stack er ikke forpligtet til at behandle en klage, der fremsendes efter fristens udløb.

Hvis IT Stack anser en klage for at være velbegrundet, vil IT Stack i videst muligt omfang imødekomme klagen og ændre oversættelsen. 

Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for sin betalingsforpligtelse.

Betingelser ved hostingsydelser
Det er kundens ansvar at sikre, at alt indhold og materiale, der benyttes på kundens hjemmeside. Dette betyder at kunden sørger for at hjemmesiden lever op til dansk og international lovgivning, ikke krænker ophavsrettigheder eller indeholder noget af krænkende karakter.
Data overdraget til IT Stack ApS i forbindelse med hosting (og udarbejdelse af hjemmesider) er på ingen måde forsikrede, medmindre dette tilkøbes. Uden dette tilkøb er IT Stack ApS ikke erstatningspligtig i tilfælde af tab eller beskadigelse.
IT Stack ApS kan desuden ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Dette gør sig også gældende for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hostingydelser.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at ændre priser og betingelser med 14 dages varsel. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, er kunden berettiget til at træde ud af aftalen med øjeblikkelig virkning.

Betaling ved hosting
Abonnementsaftaler vedrørende hosting faktureres forud månedlig eller helårligt.
I tilfælde af udeblivende betaling eller betaling efter forfald vil kunden blive tillagt et rykkergebyr samt eventuelle inkassoomkostninger. Renterne er på 0,70%, samt rykkergebyret pr. gang ligger på kr. 100. Der udstedes op til tre rykkere inklusiv rykkergebyr-
IT Stack ApS forbeholder sig samtidigt retten til at suspendere eventuelle ydelser, i fald betalingen ikke falder rettidigt.
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet aftales med IT Stack ApS.
Betaling for ekstra arbejde kan pålægges kunden. Dette kan være følge af manglende beskrivelser fra kunden, eller misinformationer videregivet, der medfører et øget timeforbrug, end dét, der er aftalt imellem kunden og IT Stack ApS.
Ved køb af serviceydelser hos IT Stack ApS, er der ingen fortrydelsesret, da ydelsen ikke kan returneres. Vi henviser til Forbrugeraftalelovens §20, stk. 3 (2).

Betingelser ved domænenavn
Det er kundens ansvar at sikre, at bestilling af domænenavn sker uden tastefejl eller slåfejl. Dette betyder at kunden sørger for at gennemlæse domænenavnet inden bestillingen foretages. I tilfælde af tastefejl eller slåfejl ved bestilling vil ordren stadigvæk gennemføres hos DK-hostmaster, og kan dermed ikke fortrydes.

Betingelser ved abonnementsydelser
Et abonnement er bindende fra den datoen, som er udspecificeret i den indgåede aftale, eller i fakturaen. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel forud for skæringsdatoen for aftalen, der allerede er defineret i det oprindelige aftalegrundlag.
Kunden kan til hver en tid opsige abonnementsaftalen indgået med IT Stack ApS, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at annullere en aftale til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, og dermed lukke for en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger beviser for at kunden har forbrudt sig mod aftalen. I sådan et tilfælde skal kunden fortsat betale for hele bindingsperioden.
Abonnementsaftalen kan ikke overdrages eller sælges til tredjepart af kunden uden skriftlig accept fra IT Stack ApS.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde og dermed fratræde en opgave med øjeblikkelig virkning, i fald kunden ikke overholder aftaler, deadlines, møder, materialelevering og manglende tilbagemelding.

Behandling af personoplysninger
Kundens oplysninger og data behandles som fortroligt materiale hos IT Stack ApS, og vi garanterer for at videregivelse af denne information til tredjepart ikke foregår uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

Ansvar
Kunden har op til 48 timer til at undersøge IT Stack ApS’s leverede arbejde, og herefter klage i tilfælde af mangler, med mindre andet er aftalt. Disse 48 timer gælder ikke weekender. Kunden skal præcisere manglen og dens tilstedeværelse overfor IT Stack ApS, og eventuelt komme med forslag til løsning.
I tilfælde af at kunden selv gør skade på eller laver fejl i produktet efter afsluttet arbejde, hæfter IT Stack ApS ikke for dette.
Ved mangler har kunden kun ret til prisnedslag, såfremt IT Stack ApS ikke er i stand til at udbedre disse mangler inden for 14 dage. Dette beløb kan dog ikke overstige det oprindelige fakturerede beløb.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at anvende elementer udarbejdet af tredjepart, herunder brug af stockbilleder.
IT Stack ApS frasiger sig al ansvar for helt eller delvist tab af den udførte arbejde efter opgavens afslutning. Dette gør sig også gældende ved servernedbrud og -fejl, hackerangreb, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder, der ligger udenfor IT Stack ApS’s kontrol. Det er dog muligt for kunden selv at undgå dette ved at opbevare backup af egen hjemmeside, maildata, og lignende, samt sørge for en generel forsikring af produktet imod skade og undergang. Det er dog muligt at tilkøbe en dataforsikring hos IT Stack ApS.

I tilfælde af  fejl ved overflytning af hjemmeside eller mails er IT Stack ApS ikke ansvarlig for data tab. Det er kundens ansvar at tage backups inden IT Stack går i gang med overflytningen af dataen. Det er dog IT Stacks ansvar at informere kunden om tidspunktet for flytningen af dataen. 
I tilfælde af at kunden ønsker at tilgå webhotel (FTP-oplysninger) eller udlevere dette til tredjepart, hvorefter der ændres på filer, hæfter IT Stack ApS ikke for fejl, mangler, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i denne forbindelse.
IT Stack ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for benyttelsen af det udviklede materiale eller sammenhængen materialet benyttes i.
IT Stack ApS kan desuden ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne til det benyttede materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale eller fotografier til udarbejdelse af hjemmesider eller andet udviklingsarbejde. Det fulde ansvar pålægges kunden.

Ejendomsret
Kunden opnår brugsretten til et givent produkt, når IT Stack ApS har leveret den udarbejdede opgave og har modtaget den fulde betaling.
Kunden må ikke udlevere materiale og skitser til tredjepart, samt disse heller ikke må kopieres, videresælges eller reproduceres. Dette kræver samtykke fra IT Stack ApS.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at anvende alt udarbejdet materiale i sin markedsføring.
Alle rettigheder til det udleverede materiale, der helt eller delvist er fremstillet af IT Stack ApS, tilhører IT Stack ApS. Dette gør sig også gældende i fald at IT Stack ApS har benyttet sig af freelancere til brug af fremstilling af tekster, fotografier og video.
Ønsker kunden komplet ejerskab over produktet, skal der fremgå en skriftlig tilladelse imellem kunde og IT Stack ApS til en aftalt modydelse.

Kildemateriale
Kunden er berettiget til at benytte og videreudvikle materiale selv eller via tredjepart, såfremt kunden har betalt for materialet, medmindre andet er skriftligt aftalt. IT Stack ApS udleverer alene grafiske filer, såsom Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign mod kompensation angivet af IT Stack ApS.
Ønsker kunden dokumentation- eller undervisningsmateriale, som ikke allerede eksisterer, kan dette produceres til timepriser á kr. 900.

Konsulentarbejde
Konsulentarbejde hos IT Stack ApS er tilpasset den enkelte kunde og den dertilhørende opgave. IT Stack ApS’s rådgivning må ikke videregives eller anvendes til andre formål uden skriftligt samtykke.

Support
IT Stack ApS har åbningstider, mandag-fredag fra 8.00 – 16.00 med mulighed for at kontakte os telefonisk. Det er altid muligt at skrive en mail, der vil blive besvaret hurtigst muligt.
IT Stack ApS forbeholder sig retten til at afvise enhver anmodning om arbejde uden for åbningstid.
Det er muligt at tilkøbe rådgivning hos IT Stack ApS i vores abonnement løsninger. I tilfælde af at kunden ønsker yderligere support og rådgivning, eller ikke er en del af en abonnement løsning hos IT Stack ApS, vil kunden blive faktureret kr. 800 (ex. moms) pr. påbegyndt time.

Tvistløsning
I tilfælde af uenigheder i forbindelse med IT Stack ApS’s udførte arbejde, skal dette forsøges løst i mellem IT Stack ApS og kunden. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed, skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med byretten i Odense som værneting

Ikrafttrædelse
Disse vilkår gør sig gældende fra d. 1. januar 2018.
IT Stack ApS, Albanigade 23A – Odense C

pc på bord med tekst på skærmen

Få en uforpligtende snak

Tag en snak med Christian eller Nikolaj, og bliv klogere på hvilke aktiviteter du bør prioritere.